Reklamacja w transporcie drogowym: Kompletny przewodnik

Reklamacje w transporcie drogowym to temat, który dotyczy wielu osób i firm. Przewóz towarów jest nieodłącznym elementem wielu branż, a reklamacje są nieuniknione. W dzisiejszych czasach, kiedy handel międzynarodowy rozwija się w zastraszającym tempie, ważne jest, aby wiedzieć, kiedy można składać reklamacje w przypadku transportu drogowego.

Zgodnie z polskim prawem, reklamacje w transporcie drogowym można składać w przypadku uszkodzenia towaru, opóźnienia w dostawie lub zagubienia przesyłki. Wszystko zależy od umowy między przewoźnikiem a klientem oraz od rodzaju transportu. W przypadku transportu krajowego, przepisy krajowe obowiązują, natomiast w przypadku transportu międzynarodowego, należy zwrócić uwagę na przepisy międzynarodowe, takie jak Konwencja CMR.

Podstawowe informacje o reklamacji w transporcie drogowym

Reklamacja w transporcie drogowym to procedura, która umożliwia przewoźnikowi zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących przewożonego towaru. Przewoźnik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar jest uszkodzony, zaginiony lub dostarczony z opóźnieniem.

Przewoźnik powinien złożyć reklamację w ciągu 7 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku, gdy przewoźnik nie złoży reklamacji w tym terminie, traci prawo do dochodzenia roszczeń.

W celu złożenia reklamacji, przewoźnik powinien poinformować o tym fakcie nadawcę towaru. Następnie nadawca powinien przesłać przewoźnikowi dokumenty potwierdzające wartość towaru oraz fakt jego nadania.

W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana, przewoźnik ma obowiązek wypłacić odszkodowanie nadawcy towaru. Wysokość odszkodowania zależy od wartości towaru oraz stopnia jego uszkodzenia.

Warto zaznaczyć, że przewoźnik ma obowiązek ubezpieczenia przewożonego towaru. Ubezpieczenie to powinno obejmować odpowiedzialność cywilną przewoźnika za szkody wyrządzone w czasie transportu.

Regulacje prawne dotyczące reklamacji w transporcie drogowym

Krajowe przepisy prawne

W Polsce przepisy dotyczące reklamacji w transporcie drogowym są uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o transporcie drogowym. Zgodnie z tymi przepisami, przewoźnik jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w transporcie towarów, chyba że udowodni, że szkody te powstały z przyczyn niezależnych od niego.

W przypadku reklamacji, przewoźnik ma obowiązek ustosunkować się do niej w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku braku odpowiedzi lub niezadowalającej odpowiedzi, przewoźnik może zostać skierowany na drogę sądową.

Międzynarodowe konwencje

W przypadku międzynarodowego transportu towarów, regulacje prawne dotyczące reklamacji określa Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Zgodnie z tą konwencją, przewoźnik jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w transporcie towarów, chyba że udowodni, że szkody te powstały z przyczyn niezależnych od niego.

W przypadku reklamacji, przewoźnik ma obowiązek ustosunkować się do niej w ciągu 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jeśli przewoźnik nie odpowie na reklamację w ciągu 90 dni od daty jej otrzymania, przewoźnik może zostać skierowany na drogę sądową.

Procedura składania reklamacji

Terminy zgłaszania szkody

W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki, termin na złożenie reklamacji wynosi zazwyczaj 7 dni od odbioru przesyłki. Jeśli szkoda zostanie zauważona po tym terminie, reklamacja może zostać odrzucona.

Dokumenty niezbędne do reklamacji

Aby złożyć reklamację, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających zawartość przesyłki oraz jej wartość. Wymagane dokumenty to m.in. faktura VAT, list przewozowy oraz dowód nadania przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, konieczne jest również posiadanie protokołu szkody sporządzonego przez kuriera.

Proces reklamacyjny krok po kroku

 1. Zgłoszenie reklamacji – Klient powinien złożyć reklamację w formie pisemnej, wskazując numer przesyłki oraz opisując szkodę.
 2. Ocena reklamacji – Przewoźnik ma obowiązek dokładnie zbadać reklamację i odpowiedzieć na nią w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji – W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odwołanie od decyzji – W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ma prawo do odwołania się od decyzji przewoźnika. W tym celu należy złożyć odwołanie w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

Wszystkie dokumenty związane z reklamacją należy przesłać na adres siedziby przewoźnika.

Odpowiedzialność przewoźnika

Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone w trakcie przewozu towarów, chyba że udowodni, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od niego i nie mogła być uniknięta.

Zakres odpowiedzialności

Zakres odpowiedzialności przewoźnika jest określony w ustawie o transporcie drogowym. Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone w trakcie przewozu towarów, w tym za:

 • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie towarów,
 • opóźnienie w dostawie towarów,
 • nieprawidłowe wykonanie umowy przewozu.

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie przewozu towarów bez względu na to, czy szkoda wynika z jego winy, czy nie.

Wyłączenia odpowiedzialności

Przewoźnik może uniknąć odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie przewozu towarów, jeśli udowodni, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od niego i nie mogła być uniknięta.

Przykłady wyłączeń odpowiedzialności to:

 • działanie siły wyższej, np. klęski żywiołowe, wojna,
 • wady towarów, których nie można było wykryć w trakcie przewozu,
 • działanie osób trzecich, np. kradzież towarów przez nieznane osoby.

Warto pamiętać, że wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika muszą być udowodnione przez niego w postępowaniu sądowym.

Rozpatrywanie reklamacji

Czas rozpatrywania reklamacji

Przewoźnik ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku gdy reklamacja jest skomplikowana i wymaga dodatkowych badań, przewoźnik może przedłużyć ten termin do 60 dni. W takim przypadku przewoźnik jest zobowiązany do poinformowania o tym nadawcy towaru.

Możliwe rozstrzygnięcia

Po rozpatrzeniu reklamacji przewoźnik może podjąć jedną z następujących decyzji:

 • uznaje reklamację w całości lub w części i dokonuje zwrotu należności
 • odrzuca reklamację
 • proponuje inną formę zadośćuczynienia

W przypadku odrzucenia reklamacji przewoźnik musi poinformować nadawcę towaru o przyczynach takiej decyzji. W przypadku nieuregulowania reklamacji przez przewoźnika, nadawca towaru ma prawo skierować sprawę do sądu.

Przypadki szczególne

Uszkodzenia ukryte

W przypadku, gdy towar po odbiorze okazuje się mieć ukryte uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek przyjąć reklamację. W takiej sytuacji, przewoźnik musi udowodnić, że towar został dostarczony w dobrym stanie i bez uszkodzeń. W przypadku, gdy przewoźnik nie jest w stanie udowodnić, że towar został dostarczony w dobrym stanie, towar uważa się za uszkodzony.

W przypadku uszkodzeń ukrytych, przewoźnik ma obowiązek przyjąć reklamację w ciągu 7 dni od dnia odbioru towaru. Jeśli przewoźnik nie przyjmie reklamacji w tym terminie, towar uważa się za dostarczony w dobrym stanie.

Reklamacje częściowe i całkowite

W przypadku, gdy towar został dostarczony wadliwy lub niekompletny, przewoźnik ma obowiązek przyjąć reklamację. Reklamacja może dotyczyć zarówno częściowej, jak i całkowitej wady towaru.

W przypadku reklamacji częściowej, przewoźnik ma obowiązek zwrócić koszt wadliwej części towaru lub wymienić ją na nową. W przypadku reklamacji całkowitej, przewoźnik ma obowiązek zwrócić koszt całego towaru lub dostarczyć nowy towar.

Przewoźnik ma obowiązek przyjąć reklamację w ciągu 14 dni od dnia odbioru towaru. Jeśli przewoźnik nie przyjmie reklamacji w tym terminie, reklamacja uważa się za uwzględnioną.

Prawa odbiorcy w przypadku odmowy reklamacji

Odmowa reklamacji w transporcie drogowym towarów jest sytuacją, która może spotkać każdego odbiorcę. W takim przypadku, odbiorca ma określone prawa, które są regulowane przez przepisy prawa.

Prawo do zgłoszenia reklamacji

Odbiorca ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku, gdy towar został dostarczony wadliwy lub niezgodny z umową. W takim przypadku, odbiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z przewoźnikiem i zgłosić reklamację.

Prawo do otrzymania odpowiedzi na reklamację

Przewoźnik ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź powinna zawierać informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz decyzji podjętej w tej sprawie.

Prawo do dochodzenia roszczeń

Jeśli przewoźnik odmówi rozpatrzenia reklamacji lub jego decyzja będzie niekorzystna dla odbiorcy, ten ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. W takim przypadku, odbiorca powinien skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże mu w dochodzeniu swoich praw.

Odbiorca powinien pamiętać, że jego prawa są chronione przez przepisy prawa, a przewoźnik ma obowiązek przestrzegania ich. W przypadku odmowy reklamacji, odbiorca powinien działać zgodnie z przepisami prawa i niezwłocznie skorzystać z pomocy prawnika.

Arbitraż i postępowanie sądowe

W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie rozpatrzona lub zostanie odrzucona przez przewoźnika, można skorzystać z arbitrażu lub postępowania sądowego.

Arbitraż jest alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów między stronami, który polega na powołaniu przez niezależną instytucję arbitrażową osoby lub osób, które rozstrzygają spór na zasadach uzgodnionych przez strony. Arbitraż jest szybszy i tańszy niż postępowanie sądowe, ale wymaga zgody obu stron.

Postępowanie sądowe jest formalnym procesem, w którym strony sporu przedstawiają swoje argumenty przed sądem, który podejmuje decyzję. Postępowanie sądowe jest dłuższe i droższe niż arbitraż, ale daje pewność prawną i możliwość odwołania się od decyzji.

W przypadku reklamacji w transporcie drogowym, można skorzystać z arbitrażu lub postępowania sądowego w celu uzyskania odszkodowania za straty poniesione w wyniku opóźnienia, uszkodzenia lub utraty towarów.

more insights