OGÓLNE WARUNKI (OW) ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH dla TK TRANS

Odpowiedzialność stron (ZLECENIODAWCY i ZLECENIOBIORCY) określają warunki Konwencji CMR. Jednakże strony niniejszego zlecenia transportowego dodatkowo do Konwencji CMR, dobrowolnie zobowiązują się do przestrzegania obowiązków, a także zobowiązują się do opłaty kar umownych przewidzianych niniejszą umową lub warunkami niniejszej umowy. ZLECENIOBIORCA gwarantuje ubezpieczenie od odpowiedzialności przewoźnika (ubezpieczenie CMR / OCP) na niniejszy przewóz.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Wszystkie warunki oraz ustalenia, zawarte w OW, mają zastosowanie do wszystkich umów przewozowych oraz dalszej spedycji, zawieranych pomiędzy firmą TK TRANS, Jakuba Wejhera 16, 83-400 Kościerzyna, zwanej dalej ZLECENIODAWCĄ, a kontrahentem, wykonującym zarobkowy transport drogowy towarów w ruchu krajowym oraz międzynarodowym, zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. Niniejsze OW zawierają szczegółowo opisane prawa i obowiązki ZLECENIODAWCY i ZLECENIOBIORCY w zakresie realizacji przedmiotowego zlecenia. Przyjmując Zlecenie ZLECENIOBIORCA zawiera Umowę Przewozową ze ZLECENIODAWCĄ na warunkach zawartych w Zleceniu wystawionym przez ZLECENIODAWCĘ oraz w niniejszym Załączniku.

2. PRZYJĘCIE ZLECENIA: Zlecenie Przedmiotowe uważa się za przyjęte przez ZLECENIOBIORCĘ w przypadku nie wysłania rezygnacji ze Zlecenia Przedmiotowego na numer fax lub pocztę elektroniczną ZLECENIODAWCY przez ZLECENIOBIORCĘ w przeciągu 30 min. od momentu przyjęcia na numer fax lub pocztę elektroniczną ZLECENIOBIORCY ostatniej strony Zlecenia Przedmiotowego. Za właściwy numer fax i adres poczty elektronicznej ZLECENIODAWCY uważa się numer i adres podany ZLECENIOBIORCY bezpośrednio przez ZLECENIODAWCĘ lub numer i adres podany do wiadomości publicznej (np. na giełdzie transportowej) jako numer fax bądź adres poczty elektronicznej ZLECENIODAWCY. W przypadku anulowania Zlecenia Przedmiotowego przez ZLECENIOBIORCĘ, później niż 24 godz. przed załadunkiem, ZLECENIOBIORCA ponosi koszty do wysokości frachtu, jednak nie mniej niż 300 Euro.

3. OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY JAKO PRZEWOŹNIKA
Zleceniobiorca zobowiązuje sie dostarczyć towar wymieniony w zamówieniu w miejsce i w terminie wskazanym w Zleceniu Przedmiotowym oraz uzyskać pisemne potwierdzenie odbioru dostarczonego towaru na specjalnie do tego przystosowanym druku (podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu odbiorcy) Oprócz tego ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do:

3.1 Wykonania Zlecenia Przedmiotowego środkiem transportu właściwym do przewozu ładunku omówionym w Zleceniu Przedmiotowym, sprawnym technicznie i dopuszczonym do przewozu towarów zgodnie z przepisami obowiązującego Międzynarodowego Prawa Drogowego. Podstawiany przez ZLECENIOBIORCĘ środek transportowy do realizacji Zlecenia Przedmiotowego, powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne dokumenty zezwalające do uczestniczenia w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym oraz na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym;

3.2 Zapewnienia wykonywania przewozu, przez kierowcę posiadającego wszystkie niezbędne kwalifikacje, badania lekarskie oraz uprawnienia pozwalające na realizacje podjętego Zlecenia Przedmiotowego, ważne przez cały okres wykonywania transportu;


3.3 Przestrzegania przepisów celnych, norm fito-sanitarnych oraz Prawa Państwowego, obowiązujących w państwach na terenie których jest realizowany przewóz zgodnie ze Zleceniem Przedmiotowym;


3.4 wykorzystywania środka transportu, wykonującego przewóz ładunku wg Zlecenia Przedmiotowego, tylko i wyłącznie do realizacji niniejszego przewozu, bez możliwości odsprzedania wolnej powierzchni ładunkowej bez otrzymania na to uprzedniej zgody ZLECENIODAWCY;


3.5 podczas załadunku kierowca jest zobowiązany do obecności na miejscu załadunku oraz sprawdzenia zgodności towaru z dokumentami przewozowymi: list przewozowy CMR, Packing List, Faktura oraz załączone certyfikaty, dotyczącymi ładunku określonego w podjętym przez ZLECENIOBIORCĘ Zleceniu Przewozowym. Kierowca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu faktycznego towaru oraz opakowania niniejszego towaru przed wyjazdem z miejsca załadunku. W przypadku wystąpienia niezgodności stanu faktycznego ładunku z dokumentami przewozowymi względem ilości bądź właściwości ładowanego towaru albo w przypadku wystąpienia podejrzenia, że opakowanie bądź towar zostały uszkodzone, kierowca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia ZLECENIODAWCY oraz do zrobienia, potwierdzonych przez nadawcę towaru, odpowiednich adnotacji w Liście Przewozowym CMR;


3.6 Podczas załadunku kierowca jest zobowiązany do rzetelnego oraz odpowiedniego do specyfiki towaru zabezpieczenia ładowanego towaru (w tym zabezpieczenia uniemożliwiającego jego przemieszczenie się i uszkodzenie podczas transportu) oraz do dostarczenia towaru w stanie niezmienionym do miejsca rozładunku;


3.7 Kierowca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia przewożonego ładunku przed jakąkolwiek możliwością kradzieży bądź zniszczenia podjętego ładunku podczas wykonywania transportu zgodnie z przyjętym Zleceniem Przedmiotowym;


3.8 W przypadku zajścia zdarzenia poprzedzającego uszkodzenie bądź częściową utratę ładunku kierowca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich starań mających na celu zminimalizowanie rozmiarów uszczerbku. Jeżeli uszczerbek powstał na skutek rabunku, kradzieży z włamaniem bądź wypadku drogowego kierowca jest zobowiązany do natychmiastowego wezwania policji oraz sporządzenia protokołu zdarzenia z udziałem policji bądź odbiorcy towaru, określającego okoliczności oraz rozmiary szkody;


3.9 Niezwłocznego informowania ZLECENIODAWCY o wszelkich problemach związanych z terminowym dotarciem zaawizowanego przez ZLECENIODAWCĘ środku transportu na miejsce załadunku/rozładunku bądź problemach innego rodzaju związanych z realizacją przyjętego Zlecenia Przedmiotowego. Obowiązkowo codziennie informować ZLECENIODAWCĘ, co najmniej jeden raz dziennie w godzinach 09.00 – 11.00 o przebiegu, wykonywanego transportu.


3.10 Informowania ZLECENIODAWCY, w godzinach pracy biura tj. 8.00-17.00, o planowanych godzinach podstawienia się za awizowanego środku transportu pod załadunek/rozładunek;


3.11 Bezpośrednio po stwierdzeniu faktu, uzgodnić ze ZLECENIODAWCĄ zaistniałe przestoje oraz niezwłocznie dostarczyć potwierdzające je podstęplowane przez odpowiednie władze karty postojowe;


3.12 W przypadku możliwości wystąpienia dodatkowych kosztów, związanych z wykonywaniem przyjętego Zlecenia Przedmiotowego, ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest przed ich poniesieniem w trybie natychmiastowym uzgodnić i potwierdzić je ze ZLECENIODAWCĄ drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem fax-u. ZLECENIODAWCA zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania wyżej wymienionych kosztów w przypadku, kiedy ZLECENIOBIORCA przed ich poniesieniem nie uzgodni ich ze ZLECENIODAWCĄ;


3.13 ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do posiadania ważnej Polisy Ubezpieczeniowej OCP, obowiązującej we wszystkich krajach, w których odbywa się przewóz, przez cały okres wykonywania przewozu transportowego, podjętego zgodnie ze Zleceniem Przedmiotowym przyjętym od ZLECENIODAWCY.


4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY JAKO PRZEWOŹNIKA:


4.1. Po podjęciu ładunku Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za całkowite lub częściowe zniszczenie lub kradzież ładunku podczas wykonania przewozu.


4.2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania jego pracowników (również w przypadku kradzieży czy innych szkód) oraz innych osób, z których usług korzysta przy realizacji umowy. Zleceniodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich za roszczenia tych osób wobec Zleceniobiorcy związane z wykonywaniem umowy na rzecz Zleceniodawcy.


4.3. W przypadku uszkodzenia, utraty towaru podczas transportu Zleceniobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Zleceniodawcę w związku z takim zdarzeniem, w pełnej wysokości, tj. w szczególności przy uwzględnieniu utraconego zysku Zleceniodawcy jak i kar umownych, które Zleceniodawca zobowiązany był zapłacić w związku z niewywiązaniem się przez Zleceniodawcę z zawartych umów.


4.4. W przypadku zwłoki w podstawieniu środka transportu pod załadunek/rozładunek, zgodnie z terminami omówionymi w Zleceniu Przewozowym, Zleceniodawca ma prawo obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 300 euro za każdą rozpoczętą dobę. W przypadku niepodstawienia środka transportu opisanego w Zleceniu Przedmiotowym do załadunku, Zleceniodawca ma prawo obciążyć zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 600 euro.


4.5. W przypadku zaistnienia przesłanek do żądania zapłaty kar umownych przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca jest uprawniony do potrącenia należnych Zleceniodawcy kar umownych z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia.


4.6. Zleceniodawca jest upoważniony do żądania zapłaty przez Zleceniobiorcę odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.


4.7. Zleceniobiorca nie ma prawa podzlecenia Zlecenia Przewozowego bez uprzedniego uzgodnienia ze Zleceniodawcą.


5. OPŁATY PRZESTOJOWE: Na załadunku obowiązuje wolny okres od opłat przestojowych w wymiarze 24h na terenie Wspólnoty Europejskiej. W przypadku wystąpienia innych warunków przestojowych, opisanych w Zleceniu Przedmiotowym, pierwszeństwo mają warunki zawarte w Zleceniu Przedmiotowym.
Na rozładunku obowiązuje wolny okres od opłat przestojowych w wymiarze 48h. W przypadku wystąpienia innych warunków przestojowych, opisanych w Zleceniu Przedmiotowym, pierwszeństwo mają warunki zawarte w Zleceniu Przedmiotowym. Opłata za każdą ponad normę udokumentowaną dobę przestoju wynosi równowartość 100Eur. ZLECENIODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe nie z jego winy przestoje ponadnormowe na miejscach załadunku, rozładunku oraz urzędach celnych. Przestój należy koniecznie potwierdzić kartą postoju, dokładnie wypełnioną(nr środka transportu, nazwa przewoźnika, miejsce postoju, data oraz godzina przybycia i wyjazdu) oraz zawierającą imię/nazwisko osoby upoważnionej na miejscu przestoju, pieczęć i podpis z miejsca postoju.


6. PŁATNOŚCI: Wysokość Frachtu, podana w treści niniejszego zlecenia przewozowego (ALL IN) w przypadku braku dodatkowych udokumentowanych ustaleń, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przewozu ładunku opisanego w niniejszym Zleceniu Przedmiotowym. Podstawowym warunkiem opłacenia frachtu za zrealizowany przewóz jest niezwłoczne (do 14 dni kalendarzowych) przesłanie faktury , wystawionej w walucie EUR,GBP,PLN, wraz z kompletem dokumentów związanych z realizacją transportu: CMR prawnie czysty, faktura transportowa wraz z załączonym numerem referencyjnym ZLECENIODAWCY oraz inna wymagana dokumentacja opisana w Zleceniu Przedmiotowym (np. Deklaracja Eksportowa), na adres zleceniodawcy. Opłacenie frachtu zostanie dokonane po upływie terminu 60 dni jeżeli nie został omówiony i pisemnie potwierdzony przez ZLECENIODAWCĘ inny termin płatności, od momentu dostarczenia prawidłowej faktury wraz z kompletną wymagalną dokumentacją, związaną z realizacją transportu. Po otrzymaniu nadesłanej przez ZLECENIOBIORCĘ faktury wraz z wymagalnym kompletem dokumentów, ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do sprawdzenia tych dokumentów w terminie 48 godzin od momentu ich wpłynięcia oraz albo do zaakceptowania ich albo przesłania drogą faksową bądź pocztą tradycyjną swoich zastrzeżeń do ZLECENIOBIORCY. W przypadku przesłania zastrzeżeń przez ZLECENIODAWCĘ rozpoczęcie naliczania terminu płatności nastąpi tylko i
wyłącznie w przypadku uregulowania tych zastrzeżeń ze strony ZLECENIOBIORCY. Za dzień uregulowania zobowiązań z tytułu opłacenia frachtu przez ZLECENIODAWCĘ jest liczony dzień złożenia polecenia przelewu z tego tytułu.


7. KLAUZULA WYŁĄCZNOŚCI: ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się w okresie dwóch lat od dnia przyjęcia do realizacji Przedmiotowego Zlecenia nie podejmować bezpośredniej bądź pośredniej współpracy z bezpośrednim klientem ZLECENIODAWCY. W przypadku naruszenia wyżej postawionego warunku w pkt. „KLAUZULA WYŁĄCZNOŚCI” ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się zapłacić na rzecz ZLECENIODAWCY karę umowną w wysokości 20000 Euro za każde naruszenie takiego rodzaju.


8. POUFNOŚĆ: Warunki Zlecenia Przedmiotowego oraz związana z jego wykonaniem dokumentacja zarówno jak i przekazane informacje mają charakter poufny oraz są chronione przepisami Prawa Polskiego, w szczególności art. 23, art 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993/ DZ. U. Nr. 47 poz. 211 ze zm. W przypadku naruszenia wyżej postawionego warunku w pkt. „POUFNOŚĆ” ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się zapłacić na rzecz ZLECENIODAWCY karę umowną w wysokości 10000 Euro za każde naruszenie takiego rodzaju.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: W przypadkach nie podlegających warunkom opisanym w Zleceniu Przedmiotowym mają zastosowanie przepisy Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego (CMR). Jakakolwiek zmiana warunków Zlecenia Przewozowego wymaga obustronnego uzgodnienia przed zakończeniem przewozu oraz pisemnego potwierdzenia każdej ze stron pod rygorem nieważności wprowadzanych zmian. Wszystkie kwestie sporne powinny być bezwarunkowo uzgadniane z ZLECENIODAWCĄ oraz przed ich wprowadzeniem w życie uprzednio potwierdzone przez ZLECENIODAWCĘ na piśmie. W przypadku wystąpienia konieczności rozstrzygnięcia sporów drogą sądową, właściwymi do rozstrzygnięcia sporów będą sądy powszechne dla siedziby Zleceniodawcy
Warunki płatności: PRZELEWEM W EUR,GBP,PLN (Zgodnie ze Transport Order) PO DOSTARCZENIU CMR, 60 dni od dnia otrzymania przez zleceniodawcę poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem oryginalnych dokumentów. W razie zaistnienia opłat przestojowych i innych dodatkowych opłat (kosztów), uzgodnionych i podlegających zwrotowi, prosimy o wystawienie odrębnej Noty obciążeniowej z tytułu w/w opłat (kosztów). Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu Faktury , zawierającej inne niż fracht w/w opłaty (koszty). Opłaty przestojowe: Opłaty przestojowe: tylko i wyłącznie na podstawie karty postojowej wraz z innymi potwierdzającymi dokumentami (list przewozowy CMR, potwierdzenie przybycia itp.), będąca załącznikiem do niniejszego zlecenia, odpowiednio wypełniona i potwierdzona przez właściwą jednostkę (nadawca ładunku, Urząd Celny, odbiorca ładunku), stanowi podstawę do zapłaty za postój.


……………………………………………..
(Akceptuję OW Zlecenia, data, pieczątka podpis)
W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 r. należy stosować rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), w dbałości o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wskazujemy, iż wdrożyliśmy wszelkie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wynikające z RODO. W celu zapoznania Państwa z celami i sposobami
przetwarzania Państwa danych osobowych, poniżej przesyłamy klauzulę informacyjną i uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią. Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „TK TRANS” z siedzibą w Polsce, Jakuba Wejhera 16, 83-400 Kościerzyna
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania spedycji i transportu międzynarodowego, przy czym wykonywanie zleceń transportowych otrzymanych od naszych klientów następuje często za pośrednictwem podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych:
1. jeżeli są Państwo przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą:
▪ Państwa dane są przez nas przetwarzane w celu realizacji zawartej między nami umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nie wykluczamy również, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń transportowych oraz czynności związane z dochodzeniem naszych praw, w tym czynności windykacyjne, a także czynności związane z marketingiem,
▪ Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane z umów, zleceń transportowych, zapytań handlowych, ofert handlowych, giełd transportowych, publicznych rejestrów (CEIDG), ▪ przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane kontaktowe, dane niezbędne do rozliczeń i fakturowania, numery identyfikacyjne (NIP, REGON), a w niektórych przypadkach numer rejestracyjny pojazdu (pojazdu wynajmowanego przez nas od Państwa lub pojazdu, którym mają Państwo wykonać transport towaru),
2. jeżeli są Państwo osobami zatrudnionymi przez przedsiębiorcę lub osobami działającymi w jego imieniu:
▪ Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy nami, a przedsiębiorcą, w którego imieniu Państwo działają – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym tymi uzasadnionymi interesami jest zapewnienie możliwości wykonania umowy zawartej między nami, a przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają,
a Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tej umowy. Nie wykluczamy również, iż jeżeli zostali Państwo wskazani jako
osoba kontaktowa przedsiębiorcy, Państwa dane będą wykorzystywane w celach marke�ngowych,
▪ Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane z umów, zleceń transportowych, zapytań handlowych, ofert handlowych, giełd transportowych lub bezpośrednio od przedsiębiorcy, w
imieniu którego Państwo działają, ▪ przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane kontaktowe, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres e – mail, numer
telefonu.
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci i klienci Administratora Danych Osobowych, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów, zleceń spedycyjnych lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane do jednego państwa trzeciego, tj. do Szwajcarii, która zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. zapewnia właściwą ochronę danych
osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub zlecenia transportowego oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
6. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych
osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa.
7. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta. Cofnięcie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
8. Państwa dane osobowe są niezbędne dla realizacji zleceń spedycyjnych, a ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić realizację zlecenia lub kontynuowanie współpracy z Państwem lub z przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają.
9. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
11. W przypadku, gdy Administrator Danych Osobowych będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym zostały one przekazane lub zebrane, przed takim dalszym
przetwarzaniem Administrator Danych Osobowych poinformuje Państwa o tym innym celu i udzieli wszelkich wymaganych prawem informacji.
12. Administrator Danych Osobowych powołał Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem email t.kaminski@tk-trans.com.pl
13. Pełnomocnik nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.